Phau Ntawv Qhia Luv-Luv Rau Kev Tuav Pov Hwm Ntawm Cov Neeg Xauj Tsev

​​​​​​​​​​​Last Updated: May 2, 2023

Printable version ntawm kev tshaj tawm: Phau Ntawv Qhia Luv-Luv Rau Kev Tuav Pov Hwm Ntawm Cov Neeg Xauj Tsev​​

Zoo ib yam li kev tuav pov hwmtus tswv tsev, kev tuav pov hwm cov neeg xauj tsev tiv thaiv koj cov khoom muaj nuj nqis los ntawm kev poob ploj mus xws li kev puas tsuaj los ntawm hluav taws kub los sis tub sab. Kev tuav pov hwm cov neeg xauj tsev kuj tseem duav roos rau kev raug mob los sis kev puas tsuaj los ntawm koj qhov kev tsis saib xyuas los sis ntawm koj tsev neeg.​


Hom Cov Cai

Muaj ntau hom cov cai hais txog kev tuav pov hwm cov tswv tsev uas muag hauv Wisconsin. Nws yuav sib txawv mus raws kev duav roos hauv txoj cai thiab hom tsev nyob uas tau ua kev tuav pov hwm. DAIM FOOS NTAWV NTAWM TUS TSWV TSEV 4 (HOMEOWNER'S FORM, HO4) yog tsim tshwj xeeb rau cov neeg xauj tsev. Nws duav roos koj cov khoom ntiag tug rau ntau yam kev puas tsuaj sib txawv xws li tub sab nyiag, pa dawb, kev ua phem, hluav taws kub, tawg, cov khoom poob, lub tsev vau, thiab kev tawg ntawm lub lab npauv hws dej los sis dej kub. Tsis muaj kev duav roos rau lub tsev nyob vim yog lub luag hauj lwm ntawm tus tswv thiab tus neeg xauj tsev tsis nyog ua kev tuav pov hwm.


Kev Duav Roos Ntxiv​

Kev duav roos yuav nyob raws li ntawm qhov tseeb rau kev thov, nrog rau cov ntsiab lus ntawm txoj cai, cov xwm txheej, thiab kev txwv. Lwm yam kev duav roos uas ua tau:

 • Kev lav ris ntawm tus kheej rau txhua qhov kev raug mob ntawm lub cev thiab cov khoom muaj nuj nqis ntawm lwm tus uas tshwm sim los ntawm koj qhov tsis saib xyuas.

 • Kev them nyiaj kho mob uas tsis hais txog tias qhov kev raug mob tshwm sim hauv koj lub tsev rau lwm tus uas tsis yog koj los sis koj tsev neeg.

 • Kev raug mob tshwm sim nyob rau sab nraud ntawm koj lub tsev uas yog tshwm sim los ntawm koj, ib tus neeg hauv koj tsev neeg nyob nrog koj, los sis koj tus tsiaj.

 • Kev duav roos cov khoom muaj nuj nqis rau koj tus kheej rau koj cov khoom yog tias raug rhuav tshem los sis puas nyob ntawm koj lub tsev yog tias qhov laj thawj tau txais kev duav roos los ntawm koj txoj cai.

 • Cov nqi noj haus ntxiv uas muaj laj thawj txaus thiab tsim nyog los ntawm kev nyob hauv ib qho chaw ib ntus vim yog kev puas tsuaj uas tshwm sim los ntawm kev puas tsuaj uas tau duav roos.


Yuav Ntau Npaum Li Cas​

Qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum txiav txim siab seb yuav-yuav kev tuav pov hwm ntau npaum li cas yog tus nqi tiag-tiag ntawm koj cov khoom muaj nuj nqis. Qhov no ntsig txog kev tsim "tus nqi nyiaj ntsuab tiag-tiag" ntawm txhua yam khoom muaj nuj nqis uas koj muaj.

Feem ntau tus nqi nyiaj ntsuab tiag-tiag yog txiav txim siab los ntawm tus nqi hloov pauv ntawm cov khoom muaj nuj nqis thaum nws rov tsim kho dua tshiab thiab txiav tus nqi uas poob peev uas tau tshwm sim. Piv txwv li, ib lub rooj tog uas raug tus nqi $500 los hloov pauv dua tshiab tej zaum yuav muaj "hnub nyoog kev siv" uas tsim nyog txog 20 lub xyoos. Yog tias cov rooj tog zaum no raug hluav taws kub hnyiab tom qab dhau mus 10 xyoo, tus nqi nyiaj ntsuab tiag-tiag ntawm cov rooj tog thaum lub sij hawm tau poob mus yuav raug xam tias yog $250.

Tej zaum yuav tau txais kev duav roos tus nqi hloov dua tshiab ntawm cov ntsiab lus yuav tau txais rau tus nqi them tuav pov hwm ntxiv. Kev duav roos tus nqi hloov dua tshiab yuav them rau koj qhov kev poob raws li qhov kev txaiv txim tias nws yuav raug nqi npaum li cas los hloov los sis kho cov khoom ntawm tus nqi peev tam sim no yam tsis muaj kev txiav tawm rau qhov uas poob peev.

Txoj hauv kev uas yooj yim tshaj plaws los txiav txim siab tus nqi yog ua kom tiav cov khoom muag ntawm koj cov khoom thiab sim txiav txim siab tus nqi ntawm cov khoom no thaum lub sij hawm muaj khoom muag. Yuav tsum hloov kho koj cov khoom muag thiab rov ntsuam xyuas cov khoom muaj nuj nqis dua ntshiab txhua xyoo. Sim siv lub app pub dawb los ntawm Lub Koom Haum National Association of Insurance Commissioners rau txoj hauv kev uas yooj yim los txais cov khoom muag.

Qee cov khoom muaj nuj nqis, xws li cov duab kos qub thiab cov khoom qub, yuav tsis poob nqi thiab yuav tsum tau teem caij sib cais ntawm koj txoj cai.Lwm yam ntawm cov khoom muaj nuj nqis tau txais kev duav roos raws li cheeb tsam uas tau txwv nkaus xwb vim tias nws muaj feem cuam tshuam rau kev poob nqi tshwj xeeb. Cov no suav nrog phom, nyiaj ntsuab, nyiaj kub, thiab lub thwj ntaus ntawv thiab nyiaj npib suav sau khaws cia. Txhua tus tswv tsev cov cai tuaj yeem hloov kho ntawm tus nqi ntxiv txhawm rau los tiv thaiv koj los ntawm kev poob nqi ntawd. Tej zaum koj yuav xav tham txog cov teeb meem ntawm kev duav roos thiab kev cai no nrog koj tus neeg sawv cev.


Tus Nqi​

Tus nqi kev tuav pov hwm ntawm tus neeg xauj tsev yuav sib txawv nyob raws li ntawm theem kev tiv thaiv hluav taws, hom tsev, qhov chaw, thiab cov nyiaj tuav pov hwm. Raws li tus neeg xauj tsev, koj yuav them rau koj qhov kev tauv pov hwm tsawg dua yog tias koj nyob hauv lub tsev muaj kev tiv thaiv hluav taws los sis ib lub tsev uas muaj plaub chav los sis tsawg dua. Qhov laj thawj tseem ceeb yog vim qhov yuav ua rau hluav taws kub hauv cov tsev no nws qis dua. Yog tias koj nyob hauv ib lub tsev loj, koj tuaj yeem xav tias yuav tau them tus nqi ntau dua li lub tsev me.

Tus nqi kuj sib txawv raws li ntawm cov zej zog lawv qhov kev tiv thaiv hluav taws. Vim tus nqi sib txawv, koj yuav tsum hu rau ntau lub tuam txhab kom paub tias seb lawv muaj kev duav roos dab tsi thiab nws raug nqi npaum li cas. Feem ntau, qhov txiav tawmyuav siab dua, tus nqi tuav pov hwmyuav pheej yig dua, tab sis yuav tsum ntseeg tau tias koj tuaj yeem them tus nqi txiav tawm tau.


Tej Yam Tseem Ceeb Uas Yuav Tsum Nco Ntsoov​

 • Paub txog koj cov kev cai. Nws yog ib qho tseem ceeb uas cov neeg xauj tsev thiab cov tswv tsev nkag siab txog lawv cov kev cai thiab lub luag hauj lwm. Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loo, Kev Lag Luam thiab Kev Tiv Thaiv Cov Neeg Siv Khoom teb cov lus nug uas nquag nug rau cov neeg xauj tsev hauv lawv Cov Lus Qhia rau Cov tswv Tsev thiab Cov Neeg Xauj Tsev: datcp.wi.gov/Pages/Publications/LandlordTe​nantGuide.aspx .

 • Cov khw ib puas ncig. Cov tuam txhab thiab cov neeg sawv cev sib txawv tsis hais tias tsuas yog tus nqi them nkaus xwb tab sis kuj nyob rau hauv qhov kev pab cuam rau kev thov nyiaj rov qab thiab kev duav roos. Tsis txhob ntshai nug cov lus nug.

 • Yog tias koj tsis muaj tus neeg sawv cev, nrhiav lub npe tuam txhab los sis tus neeg sawv cev los ntawm ib tus phooj ywg los sis tus txheeb ze uas lawv muaj kev paub dhau los zoo.

 • Nug txog kev txo nqi. Yog tias koj twb muaj txoj cai kev tuav pov hwm tsheb nrog ib lub tuam txhab tuav pov hwm lawm, nug seb lub tuam txhab tuav pov hwm puas yuav muab kev txo nqi rau cov neeg xauj tsev.

 • Sau khaws tseg koj cov khoom muaj nuj nqis nyob rau hauv daim foos teev npe khoom hauv tsev no los sis rub tawm Lub App NAIC Home Inventory pub dawb txhawm rau tsim kev sau khaws cia koj cov khoom muaj nuj nqis.

 • Kuaj xyuas tsab cai hais txog kev tub sab ntawm koj txoj cai. Qhov no yog hom kev poob uas pom ntau heev rau cov neeg nyob hauv lub tuam tsev.

 • Tshaj tawm tag nrho cov kev thov nyiaj rov qab ntawm kev tub sab rau lub tsev hauj lwm ntawm tub ceev xwm kiag tam sim ntawd.

 • Khaws ib daim ntawv teev cov naj npawb ntawm koj cov khoom muaj nqis tshaj plaws.

 • Wisconsin txoj cai lij choj hais txog kev tuav pov hwm txwv tsis pub cov tuam txhab tuav pov hwm tsis kam lees paub, tshem tawm, los sis tsis kam lees kev tuav pov hwm raws li hom kev pheej hmoo los ntawm kev txiav txim raws li cov ntaub ntawv ua txhaum cai yav dhau los, kev xiam oob qhab ntawm lub cev, los sis kev loj hlob, kev xiam oob qhab fab hlwb kev xav, hnub nyoog, haiv neeg, kev txij nkawm, poj niam los txiv neej, kev nyiam sib daj sib deev, "kev coj ncaj ncees" tus yam ntxwv, qhov chaw, los sis txoj hauj lwm.​​

Koj tuaj yeem xav tiv tauj rau ib lub koom haum los sis pab pawg kev tuav pov hwm kev lag luam hauv qab no kom paub ntau ntxiv:

Cov Neev Sawv Cev Rau Kev Tuav Pov Hwm Ywj Pheej ntawm Wisconsin (Independent Insurance Agents of Wisconsin, IIAW)
725 John Nolen Drive, Madison, Wisconsin 53713
(608) 256-4429
iiaw.com

Cov Neeg Sawv Cev Rau Kev Tuav Pov Hwm Uas Tshaj Lij ntawm Wisconsin
725 Heartland Trail Ste. 108, Madison, Wisconsin 53717
(608) 274-8188
piaw.org
Madison, Wisconsin 5371
(608) 274-8188

Lub Chaw Ntaub Ntawv Kev Tuav Pov Hwm Rau Zej Zog
5205 North Ironwood Rd. Suite 105, Glendale, WI 53217
(414) 291-5360
Insuranceinfo-ciic.org ​​