Cov Cai Txuas Ntxiv hauv Cov Cai Hais Txog Kev Tuav Hwv Kev Noj Qab Haus Huv

​​​​​​​​​​Last Updated: May 2​, 2023

Ob txoj cai lij choj ntawm xeev thiab tsoom fwv muab txoj cai rau qee tus neeg, uas poob qhov kev duav roos kev tuav pov hwm pab pawg raws li ntawm txoj phiaj xwm ntawm tus tswv ntiav hauj lwm los sis koom haum, txoj cai rau kev duav roos txuas ntxiv rau ncua sij hawm.

 • Feem ntau cov tswv ntiav hauj lwm uas muaj cov neeg ua hauj lwm li 20 leej nce mus yuav tsum ua raws li tsoom fwv txoj cai lij choj.
 • Cov cai hais txog kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau pab pawg feem ntau uas muab kev duav roos rau cov neeg nyob hauv Wisconsin yuav tsum tau ua raws li tsoom fwv txoj cai lij choj.

Thaum ob txoj cai lij choj siv rau kev duav roos pab pawg, yog qhov kev xav ntawm Lub Chaw Hauj Lwm ntawm Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Tuav Pov Hwm (Office of the Commissioner of Insuranc, OCI) qhov uas ua rau txoj cai lij choj ntawm tsoom fwv thiab lub xeev sib txawv, yuav tsum siv txoj cai lij choj zoo tshaj plaws rau tus neeg ua kev tuav pov hwm ntau tshaj plaws.Tsoom Fwv Txoj Cai Lij Choj (COBRA)​

T​sab Cai Hais Txog Kev Tiv Thaiv Peev Nyiaj Tag Nrho Ntawm Omnibus (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA) yog tsoom fwv txoj cai lij choj uas feem ntau tso cai rau cov neeg ua hauj lwm, cov txij nkawm, thiab lawv cov neeg nyob nyog uas poob lawv qhov kev duav roos kev noj qab haus huv raws li txoj phiaj xwm kev noj qab haus huv rau pab pawg ntawm tus tswv ntiav hauj lwm ua qhov jev duav roos txuas ntxiv rau ib lub ncua sij hawm, ntawm lawv tus kheej cov nuj nqis. COBRA siv rau cov phiaj xwm kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv thiab txoj phiaj xwm txhawb nqa tus kheej hauv kev lag luam ntiag tug thiab cov phiaj xwm ntawd tau txais kev txhawb nqa los ntawm xeev thiab tsoom fwv hauv zos.

 • Raws li tsoom fwv txoj cai lij choj, cov neeg ua hauj lwm uas nws cov sij hawm ua hauj lwm raug txo los sis tsis ntiav ua hauj lwm vim lwm qhov laj thawj uas tsis yog kev coj ua tsis zoo tag nrho uas tuaj yeem txuas ntxiv lawv qhov kev duav roos pab pawg ntev txog 18 lub hlis. (Kuj tseem duav roos tus txij nkawm thiab cov neeg nyob nrog thiab.)

 • Ib tus txij nkawm thiab cov neeg nyob nrog tuaj yeem duav roos txuas ntxiv ntev txog 36 lub hlis yog tias lawv poob kev duav roos vim kev ploj tuag ntawm tus neeg ua hauj lwm, sib nrauj los ntawm tus neeg ua hauj lwm, poob ntawm kev vam khom vim muaj hnub nyoog, los sis tus neeg ua hauj lwm muaj cai tau txais Medicare.

 • Yog hais tias nyob rau hauv thawj 60 hnub ntawm qhov kev duav roos hauv COBRA rau ib tug neeg los sis tus neeg nyob nyog raug txiav txim los ntawm Xaus Saus rau kev xiam oob qhab, tus neeg xiam oob qhab thiab lwm tus neeg hauv tsev neeg uas tau txais kev duav roos yuav txuas ntxiv kev duav roos mus ntev txog 29 lub hlis.

 • COBRA tsis siv rau qee cov phiaj xwm ntawm lub tsev teev ntuj, cov phiaj xwm uas duav roos tsawg dua 20 tus neeg ua hauj lwm, thiab cov phiaj xwm uas duav roos cov neeg ua hauj lwm ntawm tsoom fwv.Txoj Cai Lij Choj Hais Txog Kev Txuas Ntxiv Ntawm Wisconsin 

Wisconsin txoj cai lij choj hais txog kev txuas ntxiv (s. 632.897, Wis. Stat. ​​) siv tau rau cov cai hais txog kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau pab pawg feem ntau uas muab kev duav roos tsev kho mob los sis kev kho mob. Tsis tas yuav muab txiaj ntsig rau kev kho hniav, lub zeem muag, thiab daim ntawv sau yuav tshuaj yuav tsum tau muab yog tias muaj raws li txoj cai cais. Txoj cai lij choj siv rau cov cai rau pab pawg uas muab rau cov tswv ntiav hauj lwm ntawm txhua qhov loj me. Tsis tas li ntawd, cov neeg ua hauj lwm uas nyob sab nraud ntawm Wisconsin thaum lub sij hawm ntiav ua hauj lwm nrog tus tswv ntiav hauj lwm nyob hauv Wisconsin yuav muaj cai tau txais kev duav roos txuas ntxiv. Txoj cai lij choj tsis yuam siv rau txoj phiaj xwm los sis cov cai fab kev noj qab haus huv uas tus tswv tawm nws cov peev nyiaj uas duav roos cov kab mob tshwj xeeb los sis kev raug mob los ntawm kev ua tsheb sib tsoo.​


 

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug Hais Txog Txoj Cai Txuas Ntxiv

Wisconsin tsab cai uas muab rau cov tib neeg hauv qab no uas tau txais kev duav roos txuas ntxiv raws li txoj cai hais txog kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau pab pawg yam tsawg kawg yog peb lub hlis rau kev duav roos pab pawg txuas ntxiv:

 • Ib tus txij nkawm yav dhau los uas nws qhov kev duav roos tau xaus vim kev sib nrauj los sis kev hais kom tshem tawm
 • Ib tus neeg ua hauj lwm uas yeem los sis tsis txaus siab poob txoj cai kom tau txais kev duav roos uas tsis yog kev tso tawm rau kev ua txhaum cai, nrog rau tus neeg ua hauj lwm tus txij nkawm thiab cov neeg nyob nrog, yog tias tau txais kev duav roos
 • Ib tus txij nkawm thiab/los sis cov neeg nyob nrog ntawm tus neeg ua hauj lwm uas tau ploj tuag

Koj tuaj yeem txuas ntxiv qhov kev duav roos rau pab pawg ntev txog 18 lub hlis los sis kom txog thaum:

 • Koj tsim tsa chaw nyob sab nraum ntawm Wisconsin, los sis
 • Koj tsis them koj tus nqi tuav pov hwm, los sis
 • Koj muaj cai tau txais kev duav roos zoo sib xws raws li lwm txoj cai rau pab pawg, los sis
 • Koj tus txij nkawm yav dhau los poob txoj cai tau txais kev duav roos rau pab pawg yog tias koj tab tom txuas ntxiv qhov kev duav roos raws li tus txij nkawm uas tau sib nrauj.

Yog tias koj txiav txim siab tsis duav roos txuas ntxiv thiab them tus nqi tuav pov hwm thaum pib qhov muab kev duav roos pab pawg txuas ntxiv, koj tuaj yeem muaj cai tau txais rau lub sij hawm tshwj xeeb sau npe rau lub sij hawm uas koj tuaj yeem sau npe rau hauv txoj phiaj xwm kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau tus kheej.
Ncua sij hawm sau npe tshwj xeeb (los sis SEP) yog lub sij hawm sab nraud ntawm ncua sij hawm qhib kev sau npe txhua xyoo rau kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv thaum lub sij hawm koj thiab koj tsev neeg muaj cai sau npe rau kev duav roos kev noj qab haus huv. Feem ntau, ib tus neeg tuaj yeem tsim nyog rau ncua sij hawm sau npe tshwj xeeb ntawm 30-60 hnub tom qab poob qhov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Yog tias koj tsis tsim nyog rau ncua sij hawm sau npe tshwj xeeb, koj tsis tuaj yeem yuav qhov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv kom txog rau thaum ncua sij hawm qhib sau npe yav tom ntej.
Tsis muaj. Koj tsis muaj cai tau txais kev sau npe tshwj xeeb yog tias koj yeem tso tseg qhov kev duav roos txuas ntxiv ua ntej koj tas qhov muaj cai li ntawm 18 lub hlis thiab koj nyob sab nraud ntawm ncua sij hawm sau npe qhib txhua xyoo rau kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv txog ncua sij hawm qhib sau npe txhua xyoo ntawm HealthCare.gov ​​.
Thaum kawg ntawm koj ncua sij hawm txuas ntxiv 18 lub hlis, koj muaj cai tau txais rau ncua sij hawm sau npe tshwj xeeb thiab tuaj yeem sau rau hauv ib txoj phiaj xwm kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau tus kheej.
Tuaj yeem, tab sis tsuas yog hais tias koj qhov kev duav roos ntawm tus tswv ntiav hauj lwm tshiab tsis zoo ib yam li koj tus tswv ntiav hauj lwm yav dhau los qhov kev duav roos. Qhov kev duav roos tsis “zoo sib xws” yog tias koj nyob rau ntawm  qhov xwm txheej ua ntej no ncua sij hawm tos los sis yog tias tus tswv ntiav hauj lwm tshiab qhov kev duav roos muab cov txiaj ntsig sib txawv ntau dua los sis raug nqi ntau dua. Koj kuj tseem yuav tsum tau ua raws li lwm qhov uas yuav tsum tau teev saum toj no kom tau txais kev duav roos txuas ntxiv.
Yog tias koj yog ib tus txij nkawm uas muaj kev tuav pov hwm raws li txoj cai rau pab pawg thiab koj txoj kev sib yuav xaus vim kev sib nrauj los sis kev hais kom tshem tawm, koj tuaj yeem xaiv ntawm kev sau npe rau hauv txoj cai ntawm tus kheej los sis kev duav roos pab pawg txuas ntxiv. COBRA xav kom koj los sis koj tus txij nkawm yav dhau los qhia rau tus tswv ntiav hauj lwm ntawm kev sib nrauj tsis pub dhau 60 hnub tom qab kev sib nrauj tau xaus. Yog tias koj tsis ua li ntawd, tej zaum koj yuav poob koj txoj cai hauv txoj phiaj xwm kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau pab pawg txuas ntxiv.
Txoj cai lij choj hauv xeev tso cai rau koj muaj cai hauv kev duav roos rau pab pawg txuas ntxiv thaum koj muaj cai tau txais Medicare. Txawm li cas los xij, qhov kev duav roos yuav tsum tsis txhob muab cov txiaj ntsig zoo ib yam li qub uas Medicare tau them. Thaum koj so hauj lwm, Medicare tej zaum yuav yog qhov tseem ceeb rau koj qhov kev duav roos rau pab pawg, yog li koj qhov kev duav roos rau pab pawg yuav duav roos li 20% nkaus xwb uas Medicare tsi tau duav roos. Qhov no yuav siv tau txawm hais tias koj tsis tau sau npe rau hauv Medicare Ntu B.
Raws li qhov txuas ntxiv ntawm lub xeev, tus txij nkawm ntawm tus neeg ua hauj lwm tau txais kev duav roos yuav tuaj yeem nyob txoj phiaj xwm ntawm tus neeg ua hauj lwm tau yog tias tus neeg ua hauj lwm tseem nyob hauv txoj phiaj xwm. Tej zaum peb yuav xav saib tus neeg laus tus txij nkawm cov nyiaj tau los ua ntej txiav txim siab xaus txoj phiaj xwm. Txawm li cas los xij, raws li COBRA, thaum tus neeg ua hauj lwm uas tau txais kev duav roos uas tsim nyog tau txais Medicare, qhov no yog qhov uas tsim nyog rau tus txij nkawm, thiab tus txij nkawm tuaj yeem txuas ntxiv txoj phiaj xwm.
Muaj, yog tias koj poob kev muaj cai tau txais kev duav roos raws li txoj cai rau pab pawg vim tias txo koj cov sij hawm ua hauj lwm los sis raug so hauj lwm, koj mauj cai tau txais kev txuas ntxiv. Txawm li cas los xij, yog tias koj txoj cai rau pab pawg raug muab tso tseg (uas tuaj yeem tshwm sim thaum muaj kev hais kom so hauj lwm), koj txoj cai rau kev txuas ntxiv yauv siv tsis tau ntxiv lawm vim tias txoj cai hais txog kev tuav pov hwm rau pab pawg tsis muaj ntxiv lawm. Koj kuj tseem yuav muaj cai sau npe rau hauv ib txoj phiaj xwm rau tus kheej.
Raws li txoj cai lij choj ntawm lub xeev, yog tias koj txuas ntxiv koj qhov kev duav roos rau pab pawg, koj tsis tuaj yeem raug them nqi ntau dua li tus nqi them rau pab pawg, uas yog cov nyiaj koj tau them rau koj qhov kev duav roos kev tuav pov hwm rau pab pawg ntxiv rau cov nyiaj uas tus tswv ntiav hauj lwm tau them rau koj qhov kev duav roos.
Koj tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum tau ceeb toom ua ntawv sau rau koj txog koj qhov kev muaj cai tau txais kev duav roos rau pab pawg txuas ntxiv thiab cov nqi them se uas tsim nyog, suav nrog qhov xwm txheej, qhov chaw thiab lub sij hawm them nyiaj hauv tsib hnub tom qab koj poob qhov kev duav roos rau pab pawg.
Raws li Wisconsin txoj cai lij choj rau kev txuas ntxiv koj muaj 30 hnub txij li hnub koj tau txais tsab ntawv ceeb toom ntawm koj txoj cai rau kev txuas ntxiv los txiav txim siab thiab them tus nqi tuav pov hwm uas yuav tsum tau them rau kev duav roos thiab raws li COBRA koj muaj 60 hnub los txiav txim siab thiab them tus nqi tuav pov hwm rau qhov kev duav roos.
Yog tias cov nqi them tuav pov hwm yuav tsum tau them txuas ntxiv, koj qhov kev duav roos rau pab pawg yuav muaj txuas ntxiv mus txog thaum koj tau txais kev ceeb toom ntawm koj cov cai thiab koj xaiv qhov kev duav roos txuas ntxiv. Yog tias koj tsis tau txais kev ceeb toom txog koj txoj cai rau kev txuas ntxiv thiab koj qhov kev duav roos raug txiav tawm lawm, koj yuav muaj kev paub me ntsis rau kev foob plaub ntug pej xeem rau tus tswv ntiav hauj lwm, koj tus txij nkawm qub, los sis lub tuam txhab tuav pov hwm. Txoj cai lij choj rau kev txuas ntxiv ntawm lub xeev tsis ua rau lwm tog neeg yuav tsum tau lav ris rau tus nqi kho mob ntawm tus neeg ua kev tuav pov hwm uas tau xaus lawm.
Feem ntau, txoj cai txuas ntxiv tsis muaj thaum tus tswv ntiav hauj lwm tsis ntiav ua hauj lwm vim tias txoj cai hais txog kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau pab pawg ntawm tus tswv ntiav hauj lwm tsis siv mus ntxiv lawm.Hauv cov xwm txheej zoo li no, cov neeg ua hauj lwm uas muaj cai tau txais ncua sij hawm sau npe tshwj xeeb thiab tuaj yeem sau npe rau hauv ib txoj cai rau tus kheej. Yog tias tus tswv ntiav hauj lwm, muab kev duav roos rau cov neeg ua hauj lwm es tsis yog yuav txoj cai rau pab pawg ncaj qha los ntawm kev koom nrog ib txoj cai rau pab pawg uas tawm rau kev ntseeg los sis koom haum, txoj cai rau kev txuas ntxiv kuj tseem siv tau txuas ntxiv.
Wisconsin txoj cai lij choj hais kom cov tswv ntiav hauj lwm uas ntiav 50 tus neeg ua hauj lwm nce mus uas yog ua hauj lwm mus tas li txhawm rau kom tso cai rau cov neeg ua hauj lwm uas ua tau raws li qee yam kev cai muaj cai so hauj lwm txhawm rau tsev neeg los sis kev kho mob. Yog tias koj so hauj lwm txhawm rau koj tsev neeg los sis kev kho mob, koj tus tswv ntiav hauj lwm yuav tsum tswj hwm kev duav roos kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau pab pawg raws li cov xwm txheej uas tau thov ua ntej hnub thov so hauj lwm. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum tau them nqi tuav pov hwm tib yam nkaus li nyiaj tuav pov hwm uas koj yuav tsum tau them yog tias tsis yog thov so hauj lwm. Yog tias koj tsis tuaj yeem rov qab mus ua hauj lwm thaum kawg ntawm kev so txhawm rau tsev neeg los sis kev kho mob, ces koj yuav muaj cai tau txais kev txuas ntxiv mus. Koj li kev muaj cai tau txais rau kev txuas mus ntxiv 18 lub hlis ntawm koj qhov kev pib thaum koj so hauj lwm txhawm rau tsev neeg los sis kev kho mob xaus los sis thaum koj qhov kev duav roos kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yuav xaus tawm, los sis thaum koj so hauj lwm txhawm rau tsev neeg los sis kev kho mob xaus.
Yog tias tus tswv ntiav hauj lwm hloov cov tuam txhab tuav pov hwm, koj yuav tua txais kev duav roos raws li tus tswv ntiav hauj lwm txoj cai hais txog kev tuav pov hwm rau pab pawg tshiab kom txog thaum kawg ntawm ncua sij hawm txuas ntxiv 18 lub hlis ntev npaum li koj tseem muaj txoj cai. Yog tias tus tswv ntiav hauj lwm hloov cov txiaj ntsig ntawm txoj cai, koj yuav tau txais cov txiaj ntsig zoo ib yam li txhua tus neeg ua hauj lwm.
Tsis qhia. Wisconsin txoj cai lij choj tsis xav kom tus tswv ntiav hauj lwm ceeb toom rau koj paub nyob rau lub sij hawm muaj kev hloov pauv txoj phiaj xwm kev tuav pov hwm rau pab pawg.
Tsis muaj. Koj yuav tsum them cov nqi tuav pov hwm rau tus tswv ntiav ua hauj lwm los ntawm hnub uas tau teev tseg hauv tsab ntawv ceeb toom ntawm koj txoj cai kom muaj kev duav roos txuas ntxiv. Yog tias tsis tau txais kev them nyiaj kom raws li hnub tau teem tseg, qhov kev duav roos txuas ntxiv yuav raug muab tso tseg thiab tsis muaj kev cai rau kev rov ua dua tshiab ntawm txoj cai rau kev txuas ntxiv.
Tsis poob. Txoj cai rau pab pawg los sis ib tus neeg uas muab kev kev duav roos rau tus txij nkawm ntawm pab pawg neeg los sis tus neeg txais kev tuav pov hwm yuav muaj kev txiav txim siab rau qhov kev duav roos ntawm tus txij nkawm nkaus xwb vim yog kev sib nrauj ntawm kev txij nkawm tshwj tsis yog vim kev sib nrauj los sis kev tshem tawm ntawm kev sib yuav. Txawm li cas los xij, tus tswv cuab hauv pab pawg los sis tus tuav txoj cai yuav xaiv hloov pauv kev duav roos los ntawm tsev neeg mus rau ib tus neeg.
"Kev tso tawm rau kev coj tsis ncaj" tsis tau txhais los ntawm txoj cai lij coj. Cov tsev hais plaub tau txiav txim siab txog cov teeb meem uas cuam tshuam nrog cov lus nug ntawm kev coj tsis ncaj hauv kev sib txuas nrog cov teeb meem kev them nyiaj poob hauj lwm thiab tej zaum yuav siv tib yam kev txwv thaum txiav txim siab tias tsim nyog tau txais kev duav roos txuas ntxiv ntawm lub xeev. Txawm li cas los xij, qhov no yog nyob ntawm cov tsev hais plaub uas txiav txim siab. OCI tsis muaj hwj chim los txiav txim cov lus nug no.
Yog xav paub ntxiv txog Wisconsin txoj cai lij choj rau kev txuas ntxiv, tiv tauj rau:
Lub Chaw Hauj Lwm ntawm Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Tuav Pov Hwm
P.O. Box 7873
Madison, Wisconsin 53707-7873
(608) 266-0103 (Madison)
1-800-236-8517 (Statewide)

Yog xav paub ntxiv txog txoj cai lij choj ntawm COBRA ntawm tsoom fwv, tiv tauj rau:
Teb Chaws Mes Kas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm – Kev Tswj Hwm Kev Ruaj Ntseg Ntawm Cov Txiaj Ntsig Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Hauv Cheeb Tsam (Regional Office Employee Benefits Security Administration, EBSA)
230 South Dearborn Street, Suite 2160
Chicago, IL 60604
(312) 353-0900 or toll-free 1-866-444-3272
Visit:

Yog xav paub ntxiv txog ncua sij hawm sau npe tshwj xeeb, tiv tauj rau:
Lub Khw Lag Luam Rau Kev Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv
1-800-318-2596