Medicare Ntu D - Tej Yam Uas Yuav Tsum Paub Ua Ntej Sau Npe

​​​​​​​​​Last Updated: May 2, 2023

Printable version ntawm kev tshaj tawm: Medicare Ntu D - Tej Yam Uas Yuav Tsum Paub Ua Ntej Sau Npe​​

​ 

Cov hauv qab no yog cov npe ntawm txhua yam uas txhua tus neeg tau txais txiaj ntsig ntawm Medicare yuav tsum paub ua ntej kos npe rau Medicare Ntu D Txoj Phiaj Xwm Rau Daim Ntawv Sau Npe Yuav Tshuaj (Prescription Drug Plan, PDP):

 1. Kev koom tes hauv lub khoos kas Medicare Ntu D yog kev yeem.

 2. Tej zaum koj yuav tau them cov nqi rau npe kawm (cov nqi them tuav hwm uas siab dua) yog tias koj ua ob qho hauv qab no:

  1. Ncua kev sau npe rau hauv Medicare Ntu D PDP thaum koj muaj cai tau txais Medicare thawj zaug, los sis

  2. Tos kom txog thaum koj tsis tau txais kev duav roos daim ntawv sau yuav tshuaj uas ntseeg tau rau sij hawm 63 hnub sib law liag.

 3. ​Koj tuaj yeem sau npe nkag los sis txuas ntxiv nrog lub khoos kas SeniorCare, uas yog lub khoos kas pab cuam tshuaj ntawm Wisconsin. Koj cov nyiaj tau los txhua xyoo yuav txiav txim siab txog qib kev duav roos ntawm SeniorCare, xws li cov nyiaj txia​v tawm thiab tus nqi sib koom them.SeniorCare yog suav tias yog kev duav roos ua ntseeg tau vim tias nws xav tias yuav them ntau npaum li kev duav roos daim ntawv sau yuav tshuaj ntawm Medicare. Cov ntaub ntawv muaj nyob rau ntawm SeniorCare lub vev xaib, ​dhs.wisconsin.gov/seniorcare ​​, los sis los ntawm kev tiv tauj rau SeniorCare ntawm 1-800-657-2038.

 4. Koj tsis tas yuav sau npe rau hauv Medicare Ntu D txhawm rau khaws koj qhov kev duav roos ntawm Medicare Ntu A thiab Ntu B uas twb muaj lawm.

 5. Koj tsis tas yuav-yuav ib qho kev tuav pov hwm ntxiv kom muaj cai sau npe rau hauv Medicare Ntu D, thiab txhua tus neeg uas tau txais txiaj ntsig ntawm Medicare yuav tsum ceev faj txog ib tus neeg twg uas siv txoj hauv kev rau kev muag tshuaj ntawm Ntu D txhawm rau muag lwm yam khoom tuav pov hwm.

 6. Cov phiaj xwm ntawm Medicare Ntu D yuav sib txawv txhua xyoo. Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj txoj phiaj xwm ntawm Medicare Ntu D txhua xyoo txhawm rau los txiav txim seb txoj phiaj xwm tau hloov pauv thiab seb koj cov tshuaj noj uas tau txais kev duav roos yav dhau los yuav tau txais kev duav roos rau xyoo tom ntej. 

 7. Koj yuav muaj ncua sij hawm sau npe txhua xyoo nyob rau ntawm Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 15 txog Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 7 ntawm txhua xyoo txhawm rau sau npe los sis hloov koj qhov Medicare Ntu D PDP. Pib kev duav roos rau Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1.

 8. Medicare Ntu D PDPs muaj cov nqi them tuav pov hwm txhua hli thiab tej zaum yuav muaj cov nyiaj txiav tawm, yuav tsum muaj tus nqi them sib faib them, thiab tus nqi them uas them ua ke. Cov ntaub ntawv hais txog cov tshuaj uas tau txais kev duav roos, cov nqi, thiab thaj tsam kev duav roos uas muaj nyob rau ntawm Medicare lub vev xaib, medicare.gov​ ​, los sis los ntawm kev tiv tauj rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Txog Daim Ntawv Sau Yuav Tshuaj Ntawm Wisconsin ntawm 1-855-677-2783. (Cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 60 xyoo yuav tsum hu rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Txog Tshuaj Rau Kev Xiam Oob Qhab ntawm 1-800-926-4862.)

 9. Tej zaum koj yuav muaj cai tau txais kev pab them rau koj cov nqi tshuaj raws daim ntawv sau yuav tshuaj ntawm Medicare Ntu D raws li koj cov nyiaj tau los thiab cov peev txheej. Qhov no yog hu ua lub khoos kas Muab Kev Pab Ntxiv ntawm tsoom fwv qib siab los sis Cov Nyiaj Pab Rau Tus Neeg Muaj Nyiaj Tau Los Tsawg (Low-Income Subsidy, LIS). Tuaj yeem saib cov ntaub ntawv tau los ntawm kev tiv tauj rau Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Xyuas Xaus Sau ntawm 1-800-772-1213 los sis ssa.gov ​​​.

 10. Yog tias koj xav paub seb koj qhov kev duav roos kev noj qab haus huv yuav cuam tshuam li cas los ntawm kev sau npe rau hauv Medicare Ntu D PDP, koj tuaj yeem tham nrog tus kws pab tswv yim txog kev tuav pov hwm ntawm Medigap Tus Xov Tooj Muab Kev Pab ntawm 1-800-242-1060.


Ua ntej sau npe los sis hloov pauv koj qhov kev duav roos ntawm Medicare Ntu D uas twb muaj lawm, Medicare cov neeg tau txais txiaj ntsig yuav tsum:

 • Tshawb xyuas seb lawv qhov kev duav roos nqi tshuaj tam sim no yuav cuam tshuam li cas.

 • Txiav txim seb lawv qhov kev siv nyiaj uas them tawm ntawm lub nab nyiaj txhua xyoo yuav raug ntau npaum li cas rau cov tshuaj raws daim ntawv sau yuav tshuaj.

 • Txiav txim siab seb qhov kev duav roos ntawm Ntu D yuav yog ib xyoos twg rau cov nqi them tuav pov hwm, cov nqi txiav tawm, thiab kev them nqi uas sib koom them.

 • Txiav txim siab seb lawv puas muaj cai tau txais cov nyiaj pab txhawm rau duav roos cov nqi siv nyiaj raws li Ntu D.

Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam rau Medicare thiab Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) tshaj tawm cov npe ntawm Medicare Ntu D PDPs uas tuaj yeem muab kev duav roos tshuaj raws daim ntawv sau yuav tshuaj rau tus neeg mob uas tsis pw kho mob hauv tsev kho mob rau cov neeg uas tau txais ntxiaj ntsig ntawm Wisconsin Medicare. Cov npe ntawm cov phiaj xwm PDP no tau luam tawm hauv phau ntawv Medicare & You uas cov neeg tau txais txiaj ntsig tau txais txhua xyoo. Tuaj yeem saib cov ntaub ntawv ntau ntxiv los ntawm kev hu rau CMS ntawm 1-800-Medicare (1-800-633-4227).

Wisconsin Pawg Thawj Saib Xyuas Txog Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog thiab Kev Saib Xyuas Ncua Sij Hawm Ntev (Wisconsin Board on Aging and Long Term Care, BOALTC) yog lub luag hauj lwm rau Tus Xov Tooj Pab Txog Tshuaj Raws Daim Ntawv Sau Yuav Tshuaj Ntawm Wisconsin thiab pab cov neeg muaj hnub nyoog 60 nce mus. Koj tuaj yeem tiv tauj rau tus xov tooj muab kev pab ntawm 1-855-677-2783 los sis tiv tauj rau BOALTC ntawm 1-800-242-1060. Lawv kuj tseem muab kev sab laj rau cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 60 xyoo thiab, txawm li cas los xij, vim yog muaj kev tuav tswj nyiaj pab, cov hnub nyoog qis dua 60 xyoo yuav tsum tiv tauj rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Txog Cov Txiaj Ntsig Ntawm Cov Tshuaj Rau Kev Xiam Oob Qhab ntawm 1-800-926-4862 rau lawv cov kev xav tau ntawm daim ntawv sau yuav tshuaj ntawm Ntu D.

Lub Chaw Hauj Lwm ntawm Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Tuav Pov Hwm tau tshaj tawm cov ntawv tshaj tawm ntau tsab rau cov neeg siv khoom txhawm rau los pab Medicare cov neeg tau txais txiaj ntsig hauv kev yuav khoom tuav pov hwm, xws li cov ntawv tshaj tawm Cov Phiaj Xwm Txog Qhov Ua Tau Zoo Ntawm Medicare hauv Wisconsin (oci.wi.gov/Pages/Consumers/PI-099.aspx) thiab Wisconsin Phau Ntawv Qhia rau Kev Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv rau Cov Neeg Uas Muaj Medicare (oci.wi.gov/Pages/Consumers/PI-002.aspx).